ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Hatályos: 2023. május 21.

I. PREAMBULUM
1. A www.hajoagyu.hu (a továbbiakban: Portál) a DOUTDES Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 198. mf 10.; cégjegyzékszám: 01-09- 406466; adószám:
32097502-2-42; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett internetes portál. A Szolgáltató a
Portálon webáruházat üzemeltet (a továbbiakban: Webáruház), amelyben a Vásárló kreatív, illetve
merchandise termékeket és a Szolgáltató által kínált egyéb termékeket vásárolhatnak meg, illetve
Hírlevélre iratkozhat fel.
2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Portál és a Webáruház
használata, a Webáruházban történő vásárlás, megrendelés feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló
közötti jogviszonyra vonatkozó szabályokat.
II. ÁLTALÁNOS ADATOK
1. A Webáruház címe: www.hajoagyu.hu/shop
2. A Webáruház üzemeltetőjének (a Szolgáltatónak) az adatai:
Cégnév: DOUTDES Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 198. mf 10.
Levelezési címe: 1146 Budapest, Hungária körút 198. mf 10.
Üzleti tevékenység helyének postai címe: 1146 Budapest, Hungária körút 198. mf 10.
Cégjegyzékszám: 01-09- 406466
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 32097502-2-42
E-mail cím: hajoagyu@gmail.com
3. Ügyfélszolgálat:
Postai cím: 1146 Budapest, Hungária körút 198. mf 10.
E-mail: hajoagyu@gmail.com

4. Kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartást vezető hatóság:
Budapest Főváros XIV. Kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály
Kereskedelmi nyilvántartási szám: 5783/1

III. FOGALMAK
Portál a Szolgáltató által a www.hajoagyu.hu URL cím alatt üzemeltetett honlap és
webáruház, amelyen keresztül a Szolgáltató a Termékek értékesítését végzi.
Szolgáltató DOUTDES Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amely a Portált

üzemelteti és a webáruházban a szolgáltatásokat nyújtja.

Vásárló az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
egyéb szervezet, aki/amely a Portál funkcióit használja, illetve a Portálon
keresztül értékesített Termékeket megvásárolja. Vásárló fogalma magában
foglalja a fogyasztó fogalmát.

Fogyasztó a Ptk. 8:1. § 3. pontja értelmében vett fogyasztó, aki a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy.

Termék a Portálon a Szolgáltató által megvételre felkínált áruk, amelyeket a Vásárlók
megvásárolhatnak. A Termékek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési
jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes áruk
forgalmazását, értékesítését megszüntetni, új árukat bevezetni, meglévő
árukat, azok bármilyen tulajdonságát, beleértve az árat is, egyoldalúan
bármikor módosítani.

Hírlevél a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes
szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló

Vásárlóknak elektronikus direkt marketingnek és reklámnak minősülő
üzenetet küld a Vásárló Portálon megadott e-mail címére.

ÁSZF a Szolgáltató Portálra vonatkozó, a Portálon közzétett Általános Szerződési Feltételei.

Futárszolgálat a Szolgáltatóval szerződött azon harmadik személy, aki a Portálon a Vásárló
által megrendelt Termékeket a Vásárló által megadott Szállítási címre
kiszállítja a Szolgáltató nevében.

Lakcím A természetes személy Vásárló lakcímkártyájában szereplő állandó lakcím,
nem természetes személy esetében a nyilvántartó hatóságnál bejegyzett
székhely.

Szállítási cím a Vásárló által megadott olyan cím, amelyre a Vásárló a Portálon megvásárolt
Termékek kiszállítását kéri. A Lakcím és a Szállítási cím egymástól eltérhet.
Számlázási cím azon cím, amelyre a Vásárló a számla kiállítását kéri. A Számlázási cím a

Lakcímtől és a Szállítási címtől eltérhet.

Név a Vásárló személyazonosító igazolványában megjelölt teljes neve, nem
természetes személy esetén a nyilvántartó hatóságnál bejegyzett elnevezés.
Felhasználónév a Vásárló által a Portálon megadott, a Webáruházban történő regisztrációhoz,
vásárláshoz és a Hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges név. A
Felhasználónév és a Név egymástól eltérhet.

Jelszó a Vásárló által a Portálon megadott, a Webáruházban történő regisztrációhoz és vásárláshoz szükséges egyedi jelszó.

E-mail cím a Vásárló által a Portálon való regisztrációhoz és a Hírlevél feliratkozáshoz
megadott érvényes és létező, a Vásárlóhoz tartozó saját, valós e-mail cím.

IV. AZ ÁSZF HATÁLYA
1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Portálon
található elektronikus Webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden
olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Szolgáltató és Vásárló között jön
létre. A Webáruházban történő vásárlásra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.")
szabályait alkalmazni kell.
2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben
meghatározott módon.
V. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA, A LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉS JELLEMZŐI
1. A nem regisztrált látogatók a Portál meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ÁSZF-et
és az Adatkezelési Tájékoztatót.
2. A Vásárlók a jelen ÁSZF szerinti Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással
magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.
3. A látogató, illetve a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et
magára nézve kötelezőnek fogadta el.
4. A Portálon kínált szolgáltatások vonatkozásában a Vásárló és a Szolgáltató között online szerződés jön
létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek.
5. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar.
6. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az
online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett
Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják, továbbá Termék megrendelése, vásárlása esetén a
megrendelésről küldött visszaigazolás.
7. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz
használatának díja nem merül fel.

3
VI. A PORTÁLON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
1. A Szolgáltató a Portálon üzemeltetett Webáruházban kreatív, illetve a Szolgáltató által meghatározott
egyéb Termékeket értékesít és Hírlevél feliratkozást tesz lehetővé. A Szolgáltató saját döntési jogkörében
egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető szolgáltatások, tartalom, funkciók, a Webáruházban elérhető
Termékek megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új szolgáltatások, tartalmak, funkciók és
Termékek bevezetésére. A Portálon új szolgáltatások, funkciók, tartalmak és Termékek elérhetőségéről a
Szolgáltató többek között a Portálon tájékoztatja a Fogyasztókat.
2. A Portált minden látogató és Vásárló kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
3. A Portál böngésző független módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben
elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép).
VII. REGISZTRÁCIÓ
1. A Webáruházban történő vásárlás regisztrációhoz kötött.
2. Nem kötött regisztrációhoz a Hírlevél küldésre történő feliratkozás, valamint a Portál és a Webáruház
tartalmának vásárlás nélküli megtekintése.
3. A Vásárló a Portál főoldalán elhelyezett Regisztráció gombra kattintva tud regisztrálni. A Vásárló a
regisztráció során az alábbi adatait köteles megadni:
a) Név
b) E-mail cím
c) Felhasználónév
d) Jelszó
4. Egy E-mail cím és egy Jelszó csak egyszer adható meg, ezért már létező és azonos e-mail címmel vagy
jelszóval történő regisztráció esetén a regisztráció sikertelen.
5. A regisztrációkor megadott Felhasználónév nem tartalmazhat telefonszámot, e-mail címet, URL címet,
trágár, obszcén vagy bántó kifejezést. Amennyiben a Vásárló ilyen Felhasználónevet ad meg a
regisztrációkor, a Szolgáltató jogosulttá válik arra, hogy a Szolgáltatást korlátozza, vagy a Vásárló
regisztrációját törölje.
6. A Portálon minden Vásárló egyszer regisztrálhat. A Vásárló regisztrációja a Vásárló személyéhez
kapcsolódik, nem a regisztrációkor megadott egyéb adataihoz. A Szolgáltató törli azokat a Vásárlói
regisztrációkat, melyek többszöri regisztrációra utalnak (pl. név, székhely, telephely tekintetében
egyezőséget mutatnak), akkor is, ha az adott fiókok külön-külön e-mail címről és telefonszámról kerültek
aktiválásra.
7. A Regisztráció során a Vásárlók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak
és lakcímkártyájuknak, jogi személy Vásárló esetében a rá vonatkozó nyilvántartás adatainak
megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni. A Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során
megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és
a valóságnak megfelelőek legyenek.
8. Nem természetes személy Vásárló nevében csak a szervezet képviseletében jogszabály, közhiteles
nyilvántartás vagy meghatalmazás alapján eljárni (képviselni) jogosult személy jogosult a Portálon
regisztrálni, és ott bármely szolgáltatást igénybe venni.
9. A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-
mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését
követelheti a Vásárlótól. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A
Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a
Vásárló valódiságát ellenőrizni.

10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló regisztrációját visszautasítsa, így különösen
valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során a megadott adatokkal történő
bármilyen visszaélés gyanúja esetén.
11. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Vásárló a jelen ÁSZF-et, valamely harmadik
személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Portál használata, illetve a regisztráció
során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat
ad meg, a Szolgáltató jogosult a Vásárlóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani és a
Vásárló regisztrációját törölni.
12. A regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem
hozzáférhetőek. A Jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Vásárló az új jelszó igénylése funkció
igénybevételével tud új jelszót igényelni regisztrált e-mail címe megadásával. A Szolgáltató az új Jelszót a
regisztrált e-mail címre küldi meg. Az ily módon generált jelszó ideiglenes jelszó, azt a Vásárló köteles a
Webáruházba történő első belépés alkalmával megváltoztatni. A jelszó módosításának elmulasztásából
eredő bármilyen kárért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
13. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a Portálon történő
regisztrációjához és a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása
szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és
hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.
14. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti szolgáltatások
nyújtásának megtagadásával érintett Vásárló IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve
a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a
szolgáltatások nyújtását a jövőben megtagadja.
15. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a Portál regisztrációjához tartozó e-mail cím és jelszó párossal,
illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy
haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása,
illetve egyéb módon való megsértése esetén. A Jelszó tárolásából vagy a Felhasználónév és a Jelszó
harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
16. Vásárló a regisztrációt bármikor, a Portál meglátogatása során teheti meg. Amennyiben a Portál
számítástechnikai eszközön, mobilkészüléken történő működéséhez egyéb programok, segédprogramok,
applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Vásárló gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.
17. A Vásárló nem jogosult a regisztrációját a Portálról maga törölni. Ilyen szándék esetén a Vásárló a törlési
igényét jelzi a Szolgáltatónak a _________ e-mail címen, és a Szolgáltató 15 napon belül gondoskodik a
Vásárló regisztrációjának (profiljának) törléséről, kivéve a korábbi megrendelésekre vonatkozó adatokat.
Vásárló tudomásul veszi, hogy regisztrációja, illetve profilja törlése esetén valamennyi, a Portálon
rögzített adata és megrendelése véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.
18. Amennyiben a regisztrációt a rendszer elfogadta, a Vásárló az általa megadott e-mail címre üzenetet kap,
amelyben a Szolgáltató tájékoztatja a sikeres regisztrációról, valamint arról, hogy a regisztrációt milyen
módon tudja aktiválni. A regisztráció aktiválása az e-mail üzenetben megjelölt linkre kattintva lehetséges
az e-mailben meghatározott időtartamon belül. Ha ezen időtartamon belül a regisztráció nem kerül
aktiválásra, a Szolgáltató a létrehozott regisztrációt törli.
19. Amennyiben a regisztrációt visszaigazoló e-mail valamilyen okból a Vásárlóhoz nem érkezik meg a
regisztrációt követő 48 órán belül, kérjük, szíveskedjen felkeresni a Szolgáltatót telefonon vagy e-
mailben, az Ügyfélszolgálat elérhetőségein, illetve a Szolgáltató ezzel kapcsolatban jogosult megkeresni a
Vásárlót a regisztrációkor megadott elérhetőségeken.
20. A regisztráció aktiválását követően a Vásárló a megadott Felhasználónév és Jelszó megadásával léphet be
a Portálra.
VIII. VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
A vásárlás menete, a Termék kiválasztása
1. A regisztrált Vásárló a Webáruházba történő belépést követően a Termék kosárba helyezésével tud
megrendelést leadni, Terméket vásárolni.

2. A Vásárló a vásárlás során köteles alábbi adatait megadni:
– Név
– E-mail cím
– Telefonszám
– Szállítási cím
– Számlázási cím
– Adószám (nem természetes személy esetén)
A Vásárló által megadott adatinak valódiságáért és helyességért felelősség kizárólag Vásárlót terheli,
ezzel kapcsolatban Szolgáltató felelősségét kizárja. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18.
életévét még nem töltötte be, a Portálon történő vásárláshoz és a jelen ÁSZF szerinti szerződés
megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői
hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.
3. Az egyes Termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a
konkrét Termék információs oldaláról lehet megismerni.
4. Ha a vásárlás előtt a Termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll
rendelkezésére. Az általunk forgalmazott Termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását
a Termékhez mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez a Termékkel együtt a kötelező használati
utasítást, azt azonnal – mielőtt a Terméket használatba veszi – jelezze Ügyfélszolgálatunknál, pótoljuk.
Amennyiben a Webáruházban található bármely Termék minőségével, alapvető tulajdonságával,
használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Webáruházban közölteknél több információra van
szüksége, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét a jelen ÁSZF-ben
találja.
5. A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, az
általános forgalmi adót már tartalmazza. A Termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, az
a Termék vételárán felül fizetendő. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
A Termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
6. A Webáruházból megrendelhető Termékek árai egyoldalú változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja
azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már
megrendelt Termékek vételárát nem befolyásolja. A megrendelés elküldését követően bekövetkezett
árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.
7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre,
különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült
árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a
Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő
szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
8. A megrendelést a Szolgáltató Webáruházán keresztül, és csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a
megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt
hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen
és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb
problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
9. Megrendelés feladására a Webáruházban a kiválasztott termékre kattintva, majd a Kosár használatával
van lehetőség. A Vásárló a kiválasztott Termékeket az egyes Termékekre kattintást követően megjelenő, a
Termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” vagy „kosárba teszem” gomb
használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Webáruházban található
kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége,
illetve a Kosár tartalma törölhető („Kosár kiürítése”). Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát
véglegesítette, a „Tovább az átvételi módokhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen a Webáruházba
való bejelentkezéssel adhatja le a megrendelését. Ezt követően választani tud az átvételi módok közül. Ha
minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a „Tovább a fizetési
módokhoz” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének
végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Tovább az adatok ellenőrzéséhez” gombra
kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja
a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet
megrendeléséhez.

10. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy a kosárban lévő áru más számára is
hozzáférhető, a vásárlási szándék csak a „Megrendelés” gomb megnyomása után válik hatályossá.
Amennyiben két különböző Vásárló által egyszerre kerül megrendelésre ugyanazon Termék, az a Vásárló
jogosult megvásárolni a Terméket, akinek a megrendelése a Szolgáltatóhoz hamarabb érkezett be. Az
elhagyott kosarakat a Szolgáltató rendszere szabályos időközönként, automatikusan kiüríti.
11. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően
kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, amely a
Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
A megrendelés módosítása, visszavonása
12. A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a
Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, a megrendelés módosítására és
visszavonására, törlésére a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra
kattintva).
13. A megrendelés elküldését követően a Vásárló a Szolgáltató Ügyfélszolgálatának küldött e-mailben vagy
telefonszámon tudja kérni a megrendelése módosítását, amelyet a Szolgáltató saját belátása szerint
teljesít. A Szolgáltató nem köteles az ilyen módosítást teljesíteni, és a módosítás teljesítésének
megtagadása esetén a Vásárló semmilyen igénnyel nem léphet Szolgáltatóval szemben, a Vásárló a
leszállított Terméket ebben az esetben köteles kifizetni és átvenni, elállási jogát azonban gyakorolhatja a
jogszabály és a jelen ÁSZF rendelkezései szerint. A megrendelés módosítása addig kérhető, amíg a
Szolgáltató a megrendelt Terméket Futárszolgálatnak kiszállításra át nem adta.
Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
14. A Vásárló által elküldött megrendelés (vételi ajánlat) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül,
automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail
tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és
szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékhez tartozó
elemek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a
visszaigazoló e-mail pusztán tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz
megérkezett.
15. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel
érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Vásárló között.
16. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja
meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
17. Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben
szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti
akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének
elkerülése érdekében.
18. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak
irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló
Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
Szállítási és fizetési feltételek
19. A megrendelt Termékek átvételére a Szolgáltató által igénybe vett Futárszolgálat útján, házhozszállítással
van lehetőség.
20. Vásárló az aktuális szállítás díjáról a kosárban tájékozódhat. A megrendelés Szolgáltatónak történő
elküldése előtt a kosár a szállítási díj bruttó összegét is kiírja külön tételként.

21. Ha egy Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából
külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a
Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a
már a Futárszolgálatnak kiszállításra átadott csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód.
22. A szállítási díj Magyarország területén: bruttó, ÁFA összeget is magában foglaló …….,- Ft/csomag.
A szállítási díj külföldre való szállítás esetén: bruttó, ÁFA összeget is magában foglaló ……..,- Ft/csomag.
23. A Szolgáltató a szállítási díj (beleértve a csomagautomatából való vagy Átvételiponton történő személyes
átvételt is) egyoldalú változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban, Portálon
való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem
befolyásolja.
24. A Szolgáltató kiszállítást Magyarország területén, külföldi országokba pedig Ausztriában, Csehországban,
Horvátországban, Lengyelországban, Németországban, Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában vállal.
25. A szállítási határidőkről a mindenkori megrendelési folyamat során Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a
Vásárlót. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, Szolgáltató e-mailben tájékoztatja
erről a Vásárlót. Külföldi szállítási cím esetében, amennyiben a kiszállítás Szolgáltatónak vagy
megbízottjának aránytalanul nagy terhet vagy kockázatot jelentene, úgy Szolgáltató jogosult a szerződés
teljesítésétől elállni, és Vevő részére az esetlegesen már megfizetett vételárat, költséget maradéktalanul
visszafizetni.
26. A megrendelés visszaigazolását követően a rendelés leadása során megjelölt módon van lehetőség a
megrendelt Termék átvételére.
27. A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően a Szolgáltató ellenőrzi a megrendelés
teljesíthetőségét. Amennyiben a megrendelt Termék bármilyen okból eredően a Vásárlónak mégsem
szállítható ki a jelen ÁSZF szerinti szállítási határidőn belül, a Szolgáltató e-mailben felveszi a kapcsolatot
a Vásárlóval.
28. A Vásárló a kiszállítás napját és napon belüli időpontját a Futárszolgálattal tudja közvetlenül egyeztetni a
Futárszolgálat saját szerződési feltételei szerint.
Futárszolgálat:
Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
29. A Vásárló a megrendelés leadása során olyan szállítási címet köteles megadni, ahol munkanapokon
(hétfő-péntek) 9 és 16 óra között tartózkodik valaki, aki a csomag átvételére jogosult.  A számlázási
címnek nem kell megegyeznie a szállítási címmel. A vásárlásról kiállított elektronikus számla a vásárlás
során regisztrált e-mail címre kerül kiküldésre. Ha a futár érkezésekor nincs, aki átvegye a vásárolt árut,
a futár cég egy alkalommal újra megkísérli a kézbesítést, amennyiben ez sikertelen, a küldeményt
visszaszállítja a Szolgáltatóhoz. A futár szükség esetén felveszi Vásárlóval a kapcsolatot a megrendelés
leadásakor megadott telefonszámon.
30. A Fogyasztó a Webáruházban megrendelt Termékek ellenértékét online fizetés útján
(bankkártyás fizetés útján, SimplePay segítségével) vagy utánvétes (készpénzes) fizetés útján
egyenlítheti ki
31. A termék ellenértékének fizetését követően a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet a Vásárló e-
mailcímére automatikusan megküld.

IX. ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT

Tudomásul veszem, hogy a DOUTDES Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 198. mf 10.) adatkezelő által a(z) hajoagyu.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefon, számlázási cím, szállítási cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

X. TÁJÉKOZTATÁS FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI
JOGRÓL, A VISSZAKÜLDÉS FOGYASZTÓT TERHELŐ KÖLTSÉGEIRŐL
Elállási jog
1. A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet)
értelmében, a Kormányrendelet 20. § szerinti, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondási joggal
rendelkezik a Portálon keresztül megrendelt Termékek vonatkozásában.

2. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Vásárlón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti Fogyasztó értendő.

3. Az elállási, felmondási jog határidejének kezdő időpontja:
a) a Terméknek,
b) több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Terméknek,
a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napja.
4. A Fogyasztó a fenti elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolhatja.
5. A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vásárló
utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet
egyértelműen a Vásárló személyére szabtak, továbbá olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely
egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
Az elállási jog gyakorlásának menete, módja
6. A Vásárló az elállási, vagy felmondási jogát vagy a Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, jelen
ÁSZF-hez csatolt forma levélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja,
amelyet köteles eljuttatni a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott postacímére vagy a __________
elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a
Vásárló az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az
elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban és határidőben gyakorolta.
7. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén
az e-mail elküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárló
levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás
dátuma.
8. A Vásárló jelen pont szerinti elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb
a nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
9. A visszatérítés úgy történik, hogy a Szolgáltató a visszaküldött Termék kézhezvételét követő 14 napon
belül, banki átutalással téríti vissza a Vásárlónak a vásárlás ellenértékét, amelynek érdekében a Vásárló
köteles az elállási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatában bankszámlaszámát, ahova a visszatérítést kéri,
feltüntetni. Amennyiben a Vásárló bankszámlaszámmal nem rendelkezik, vagy azt nem tünteti fel, a
Szolgáltató telefonon vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval a visszatérítés módjának
egyeztetéséről, ilyen esetben is a visszaküldött Termék Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított
14 napon belül kerül sor a visszatérítésre.
10. A Vásárlót a visszatérítésből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
11. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg a Vásárlótól nem kapta vissza a megrendelt
Terméket, vagy a Vásárló hitelt érdemlően nem igazolta, hogy a Terméket a Szolgáltatónak visszaküldte; a
kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
12. A Fogyasztó elállása, illetve felmondása esetén a megrendelt és már kézhez kapott Terméket köteles
legkésőbb 14 napon belül a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt címére visszaküldeni. A határidő
betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa
megrendelt futárnak átadja) a Terméket.
13. A visszaküldéssel, illetve visszajuttatással járó költségek a Fogyasztót terhelik. A Szolgáltatónak az
utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül
az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.
14. Ha a fogyasztó a Terméket sérülten küldi vissza, köteles a Termék kiskereskedelmi vételárát a
Szolgáltatónak megtéríteni. A Szolgáltató követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés,
illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

XI. HIBÁS TELJESÍTÉS
Kellékszavatosság
1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.
2. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben
vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a
jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában
ismernie kellett.
3. Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a
teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában
megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
4. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás
teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
5. Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve,
ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más
igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem
kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
Szolgáltató költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a
szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
6. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles
a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként
indokolt volt.
7. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A Fogyasztó
és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát
késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés
időpontjától számított két év alatt évül el.
8. Nem fogyasztónak minősülő Vásárlóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától
számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Termékszavatosság
9. A Termék hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
10. Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
11. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
12. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
13. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak
kell bizonyítania.
14. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani
tudja, hogy:
i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval
szemben érvényesíthető.
Jótállás
15. A Szolgáltató jótállást nem vállal.
XII. PANASZKEZELÉS, VITÁK RENDEZÉSE
1. A Portállal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus
levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes bejelentéssel lehet
bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:
Írásbeli panasz bejelentésének címe:
Szolgáltató székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 198. mf 10.
Szolgáltató postacíme: 1146 Budapest, Hungária körút 198. mf 10.
Szolgáltató e-mail címe: hajoagyu@gmail.com
2. Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt meg kell vizsgálni és
szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül
ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Vásárlót tájékoztatni.
3. Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn
belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Vásárlónak. Ha a Szolgáltató a
panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.
4. Ha a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint
vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását
követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
5. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 1051 Budapest, Sas utca 19. III. em.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
6. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a
szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése
céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett
működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak
minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és
középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

7. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az
online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő
linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál,
kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon
keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy
szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
8. Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja kielégítőnek, az esetleges bírósági
jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz fordulhat:
Gazdasági Versenyhivatal
1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958 
Telefon: +36 1 472-8900
(fogyasztó megtévesztése esetén)
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Postacím: 1376 Budapest, Pf: 997.
Tel: 36 1 468 0500
e-mail cím: info@nmhh.hu
XII. TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK
1. A Portál a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal,
grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a DOUTDES, illetve ELSZABADULT HAJÓÁGYÚ
elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a
Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.
2. A Portál és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának
engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.
3. A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-
how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi
és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Portál
elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.
4. A Vásárló nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató
szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely
által a Portállal kapcsolatban jogot szerez.
5. A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Portál
bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának
visszafejtésével, feltörésével és a Portálból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb
szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Portál bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését
is.
6. A Vásárló vállalja, hogy a Portálról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi
tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.
7. A Portálon megjelenő DOUTDES, illetve ELSZABADULT HAJÓÁGYÚ megnevezés és logó a Szolgáltató
felhasználására Vásárló nem jogosult. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli
jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem
tehetik közzé.

8. A Vásárló nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen felhasználására.
XIII. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
1. A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában”
biztosítja a Vásárlóknak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel
kapcsolatos teljes kockázat a vásárlót terheli.
2. A Vásárló köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.
3. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a
Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel
azért, hogy a Vásárló vagy harmadik személy a Portált milyen módon és milyen célra használja – így
különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Vásárló vagy harmadik személy a Portál használata
során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően
gyakorolja-e.
4. A Vásárló kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az
ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató
útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a
hiba elhárítása során. A Vásárló köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt
a Szolgáltatóval közölni.
5. A Vásárló köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen
menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Vásárló Portált is használó eszközein
tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből
eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Vásárló az adattárolókat érintő tevékenysége
során köteles különös gondossággal eljárni.
6. A Portál csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a
jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő
üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért,
meghibásodásokért. A Portálon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és
műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
7. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Vásárló vagy bármely harmadik személynél a Vásárló által a
Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a Vásárló által létrehozott adatbázisokból, a Portálra a
Vásárló által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Vásárló tartozik
felelősséggel.
8. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen
adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Vásárlónál vagy bármely más harmadik
személynél keletkező károkért.
9. Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a
jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat,
továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.
10. Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát befolyásoló egyéb
korlátozó funkciókért, a Portálnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel
való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Vásárló a Portál használata
során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása
vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül
elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon
köthető.
11. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti
feladatot vis maior – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén
kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi,
távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése, járvány stb. – okozataként mulaszt el,
továbbá amennyiben a teljesítés vis maior következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell
alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis maior eseményei a Szolgáltató, valamint annak
alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

12. Amennyiben a Vásárlót a jelen ÁSZF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Vásárló a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult

érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért
felel, amelyek vonatkozásában a Vásárló kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy
igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való
tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban
írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.
13. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik,
hogy a Vásárló a Portál szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez szükséges Felhasználónevét vagy Jelszavát
ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Vásárló elveszítette.
14. A Vásárló kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető
tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt
érvényesítsen, kivéve a vezető tisztségviselő által szándékosan okozott kárt. A Szolgáltató vezető
tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.
XIV. A PORTÁL KARBANTARTÁSA
1. A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon,
tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.
XV. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA
1. A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A
módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:
a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
b) a technológia lényeges változása;
c) jogszabályváltozás;
d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel,
gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

2. A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Portálon
jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható,
megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8.
napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt
megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.
3. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Vásárlókat oly módon, hogy a Vásárló
módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Vásárlót az ÁSZF
módosításáról és a módosított ÁSZF tartalmáról. A Vásárló klikkeléssel fogadja el az ÁSZF módosítást a
belépés előtt.
4. Amennyiben a Vásárló az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi)
számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni,
amellyel a Fogyasztó az ÁSZF módosítást kifejezetten elfogadta.
5. Amennyiben a Vásárló kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a
Vásárló jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.
XVI. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE
1. A Szolgáltató jogosult a Vásárlóval jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel
írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
2. Vásárló jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel
írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
3. Szolgáltató jogosult a Vásárlóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a Vásárló
súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

4. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

5. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.
6. Ha a Vásárló a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes
egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Vásárló szerződésszegése következtében
bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt
haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre. Valamennyi, Vásárló által
okozott kár a szerződéskötés és a károkozás időpontjában előre látható kárnak minősül, amelyet a
Vásárló az ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.
XVII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a
rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.
2. A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták
elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.
3. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződésnek.
Az ÁSZF elfogadásával a Vásárló kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit
átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismeri el.
4. A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a
személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az
elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési
címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.
5. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez
kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:
a) futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;
a) légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;
b) elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2.
munkanap 24:00 órájáig.

Budapest, 2023. május 21.

1. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza).
Címzett: DOUTDES Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 198. mf 10
e-mail: _______________
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az
alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Az megrendelés száma:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)