Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.hajoagyu.hu Portál (a továbbiakban: Portál) üzemeltetője a DOUTDES Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 198. mf 10.; cégjegyzékszám: 01-09- 406466; adószám: 32097502-2-42; a továbbiakban: Társaság/Szolgáltató). A Társaság a Portálon webáruházat (a továbbiakban: Webáruház) üzemeltet, amelyben a Felhasználók kreatív, illetve merchandise termékeket és a Szolgáltató által kínált egyéb termékeket vásárolhatnak meg, illetve Hírlevélre iratkozhatnak fel.

Szolgáltató az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Portálon történő adatkezelésekkel, valamint a Szolgáltató által ellátott tevékenységekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel (a továbbiakban: Infotv.) összhangban.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik a Felhasználó által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatainak kezelésére, továbbá mindazokra a személyes adatokra, amelyeket akár a Társaság online felületein vagy a ’Cookie’-k alkalmazásával gyűjt a Társaság

  1. Értelmező rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:

  • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, felhasználás, lekérdezés, betekintés, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlése és megsemmisítése;
  • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
  • Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
  • Felhasználó: a Portált, illetve a Webáruházat meglátogató, böngésző személy, illetve a Webáruházban terméket vásárló személy (érintett);
  • Online felület: a Társaság által üzemeltetett Portál (www.hajoagyu.hu);
  1. Általános rendelkezések

A Társaság Portáljához bárki – személyes adatai megadása nélkül – hozzáférhet, a Portálon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.

A Portálon megvalósuló esetleges adatkezelésre vonatkozóan a Szolgáltató adatkezelőnek minősül. A Szolgáltatások nyújtása során a szolgáltató szintén adatkezelőnek minősül.

A Felhasználók által megadott adatokért és általuk feltöltött tartalmakért a Felhasználók felelnek, azért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A szolgáltató az adatkezelési tájékoztató módosítását. A Portálon, külön menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé. A Felhasználókat kérjük, hogy minden Portál látogatás esetén olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Portálon folyamatosan elérhető. A Felhasználók a jelen adatkezelési tájékoztatót a Portálon megnyithatják, azt megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak a Szolgáltató jogosult.

  •  Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja, módja, időtartama

Az adatkezelés jogalapjai az alábbiak:

  1. a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
  2. b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
  3. c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése) 
  4. d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: Létfontosságú érdek);
  5. e) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: Közérdek);
  6. f) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek).
  • Marketing célú megkeresés, hírlevél küldés esetén történő adatkezelés

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy hírlevelet küldünk a hírlevélre kifejezetten feliratkozott személyek részére. A hírlevélre feliratkozni a Portálon lehetséges, az erre vonatkozó checkbox kipipálásával, illetve gomb megnyomásával. 

A hírlevélre feliratkozott személyek a hírlevélről bármikor jogosultak leiratkozni, minden egyes hírlevél alján szereplő leiratkozom linkre kattintással is.

Aki a hírlevélről leiratkozott, annak a Szolgáltató a továbbiakban hírlevelet nem küld.

A hozzájárulás visszavonása esetén hozzájárulását bármikor újra megadhatja. A hozzájárulás megadása nem feltétele egyetlen Szolgáltatás igénybevételének sem. E-mail cím és név megadása a hozzájárulás megadásakor kötelező, anélkül a hozzájárulás megadása nem lehetséges. A hozzájárulás visszavonásához is e-mail cím és név megadása kötelező az azonosíthatóság érdekében.

Érintett Kezelt adat típusa Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés

időpontja

Hírlevél címzettje Név Érintett felhasználó

Elektronikus direkt marketing üzenet,

hírlevél küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása  Hozzájárulás visszavonásáig
E-mail cím Érintett felhasználó

Elektronikus direkt marketing üzenet,

hírlevél küldése 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása  Hozzájárulás visszavonásáig
  • A Portállal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok
Érintett Kezelt adat típusa Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés

időpontja

Portált meglátogató Felhasználó

IP cím, ország, használt böngésző, eszköz és operációs rendszer típusa és

verziószáma, nyelvi beállítások,

látogatás időpontja

Érintett felhasználó

Statisztika készítése, Portál fejlesztése,

Felhasználó azonosítása, felismerése

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az

adatkezelés az adatkezelő jogos

érdekeinek érvényesítéséhez

szükséges

Látogatástól számított 2 év

Portál látogatási adatok

(megtekintett oldalak, eltöltött idő,

kattintások, megnyitások)

Érintett felhasználó

Statisztika készítése

Portál fejlesztése

Felhasználó azonosítása,

felismerése

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az

adatkezelés az adatkezelő jogos

érdekeinek érvényesítéséhez

szükséges

Látogatástól számított 2 év

A Szolgáltató a Portálon cookie-kat és egyéb különböző programokat alkalmaz annak érdekében, hogy a Portál Felhasználóinak igényeit, Portállal kapcsolatos viselkedését megismerje és azok alapján a Portált továbbfejleszthesse. A Szolgáltató a Portál látogatásokról anonim statisztikákat készít.

A fenti adatkezelés a Szolgáltató üzleti jogos érdeke, mert ezáltal tudja Portálját továbbfejleszteni, biztonságosabbá tenni. A kezelt és gyűjtött adatok köre nem jelentős, a Szolgáltató ezeket csak anonimizáltan statisztikák készítésére, elemzésre használja fel, viselkedés preferenciákat nem gyűjt, és automatizált döntéshozatal ezek alapján nem történik, személyre szabott ajánlatokat sem küld ez alapján a Szolgáltató a Felhasználóknak. Mindezekből eredően a Felhasználónak az alapvető jogait és szabadságait ez az adatkezelés nem érinti aránytalanul.

További tájékoztatást a Cookie Kezelési Szabályzat tartalmaz, melyet a Felhasználó elér a mellékelt linken: _______

  • A személyes adatok kezelése regisztráció során, látogatók megrendeléseinek leadásakor és kapcsolatfelvételkor

A Portálra látogató a Webáruházban kreatív, illetve merchandise termékeket és a Szolgáltató által kínált egyéb termékeket vásárolhat meg. A vásárlás a Portálon való regisztráció útján történhet.

  •  Regisztráció 

A Portálon lehetőség van regisztrációra személyes adatok megadásával. Az így kezelt személyes adatok: 

Kezelt adatok típusa Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Név Érintett Felhasználó (vásárló)

Szerződés megkötése és teljesítése

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint: Szerződés teljesítése
E-mail Érintett Felhasználó (vásárló)

Szerződés megkötése és teljesítése

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint: Szerződés teljesítése
Felhasználónév Érintett Felhasználó (vásárló) Portálon/Webáruházban való regisztráció GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása
Jelszó Érintett Felhasználó (vásárló) Portálon/Webáruházban való regisztráció GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása

Felhasználó a fenti adatokat egy űrlapon adja meg, amely megküldésre kerül a Szolgáltató részére és ezeket az adatokat Szolgáltató kezeli. Az elvégzett regisztráció szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez. A szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez szükség van az adott helyzettől függő kapcsolattartási adatokra. A Felhasználó adatai a vásárlói fiók törléséig, de legfeljebb a szerződés teljesítését követő 2 évig tárolja a Társaság, kivéve a számlázási adatokat, melyeket a számviteli jogszabályok alapján az ott meghatározott kötelező időtartamig kezel a Szolgáltató. 

  • Megrendelések leadása

A Felhasználónak lehetősége van regisztrált fiókkal megrendelést leadni. Az így kezelt személyes adatok: 

Kezelt adatok típusa Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Név Érintett Felhasználó (vásárló)

Szerződés megkötése és teljesítése

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint: Szerződés teljesítése
Telefon Érintett Felhasználó (vásárló)

Szerződés megkötése és teljesítése

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint: Szerződés teljesítése
E-mail Érintett Felhasználó (vásárló)

Szerződés megkötése és teljesítése

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint: Szerződés teljesítése
Szállítási cím Érintett Felhasználó (vásárló) Szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint: Szerződés teljesítése
Számlázási cím Érintett Felhasználó (vásárló) Számla kiállítása GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint: Szerződés teljesítése
Adószám Érintett Felhasználó (vásárló) Számla kiállítása GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint: Szerződés teljesítése

Kérjük, vegye figyelembe, hogy jövőbeni rendelések esetén újra meg kell majd adnia az adatait. 

A látogatói megrendelésekhez megadott adatokat a Szolgáltató a szerződés teljesítése érdekében kezeli. A Felhasználó által így megadott információkat a megrendelés teljesítésének idejére tárolja a Társaság. A Felhasználó adatai ezt követően törlésre kerülnek. A számviteli szabályok alapján nem kerülnek törlésre a számlázási adatok, a jogszabályban meghatározott kötelező időtartamig.

  •  Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a Felhasználó telefonon, e-mailen vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon felveszi a Tárasággal a kapcsolatot, úgy a Felhasználó által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli a Társaság. Az adatkezelés célja, hogy a Társaság meg tudjuk válaszolni a Felhasználó kérdéseit. A Társaság a kapcsolatot naplózza. A Felhasználó hozzájárulását önkéntes, mivel a kapcsolatfelvétel tevőlegesen történik. Az ezzel kapcsolatos adatokat töröljük, amikor a szóban forgó kommunikáció befejeződik és az adott ügy véglegesen megoldódott. 

  • Az adatkezelő és adatfeldolgozók

A III. pontban meghatározott adatok adatkezelője a Szolgáltató:

DOUTDES Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 198. mf 10.

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Magyarország)

Cégjegyzékszám: 01-09- 406466

Adószám: 32097502-2-42

E-mail cím: hajoagyu@gmail.com

A Szolgáltató részéről a Felhasználó adataihoz a Szolgáltató munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

Az adatfeldolgozók

A Felhasználó adatainak kezeléséhez, tárolásához, a Szolgáltató különböző vállalkozásokat vesz igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést köt. Az alábbi adatfeldolgozók végzik a Felhasználó adatainak feldolgozását:

Adatfeldolgozó neve és címe Adatfeldolgozás célja Adatfeldolgozással érintett adatok köre

MailerLite ( 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States)

Hírlevél küldő szolgáltatás A III.1. pontban megjelölt adatok

Google LLC. (USA, Google Data Protection Office, 1600

Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043

– Google Analytics)

Google Analytics szolgáltatás A III.2. pontban megjelölt adatok
Tárhelypark Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 
Tárhelyszolgáltatás A III.2. pontban megjelölt adatok
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (szamlazz.hu) (1031 Budapest, Záhony utca 7/D.) Számlázási szolgáltatás Név, számlázási cím, adószám

ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT

Tudomásul veszem, hogy a DOUTDES Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 198. mf 10.) adatkezelő által a(z) hajoagyu.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefon, számlázási cím, szállítási cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az igénybe vett adatfeldolgozók közül az USA székhelyű adatfeldolgozók tekintetében az érintetteket az alábbi esetleges adattovábbítási kockázatokról tájékoztatjuk, összhangban az Európai Unió Bíróságának a Privacy Shield kezdeményezéssel kapcsolatban hozott, C-311/18. sz. (Data Protection Commissioner kontra Facebook Ireland Ltd, és Maximillian Schrems) ítéletével:

  • nem biztosítható, hogy az érintett vállalkozás megfelel a GDPR előírásainak,
  • nem biztosítható, hogy az érintett vállalkozás betartja az adatbiztonsági előírásokat,
  • nem biztosítható, hogy az érintett vállalkozás megfelelő védelmi szintet biztosít a személyes adatok kezelésére,
  • nem biztosítható, hogy az adott vállalatra alkalmazandó jogszabályok biztosítják az alapvető szabadságjogokat és a személyes adatok védelmét,
  • nem biztosítható, hogy az adott vállalat felett létezik-e hatékony és független adatvédelmi felügyeleti hatóság vagy szerv, amely a vállalkozás adatkezelését ellenőrzi,
  • nem biztosítható, hogy az adott vállalkozás országa betartja a személyes adatok védelmével kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit,
  • nem biztosítható, hogy az érintett az adott vállalkozásra alkalmazandó jog alapján és országában megfelelően és hatékonyan tudja gyakorolni adatvédelmi jogait.

A Szolgáltató jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Az ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Szolgáltató nem tehető felelőssé. Egyéb adattovábbítást a Szolgáltató nem végez.

  • A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

A Társaság tiszteletben tartja az általa üzemeltetett online felületek látogatóinak, Felhasználóinak a jogszabályban meghatározott jogait.

A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. A Társaság a Felhasználók III. pontban meghatározott személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra használja.

A Társaság, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a GDPR, az Infotv. rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályoknak és jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően kezeli, és azokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

A Társaság bizonyos esetekben – így különösen hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, bírósági és egyéb hatósági határozatok alapján – kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik –, illetve a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi a Felhasználó elérhető adatait.

A Társaság mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Felhasználók adatainak kezelése és feldolgozása a hatályos jogszabályokban meghatározott védelemben részesüljenek, amely érdekében a Társaság és a Kamara biztonsági rendszert működtet.

  • Személyes adatok védelme

A Társaság eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy

  • naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;
  • biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;
  • nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;
  • védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.

A Társaság megteszi a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket a Felhasználó személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.

Ennek megfelelően a Társaság egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

  • Felhasználót megillető jogok

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján Felhasználó jogosult arra, hogy:

  1. kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,
  2. kérje a személyes adatainak helyesbítését,
  3. kérje a személyes adatainak törlését,
  4. kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
  5. tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,
  6. kérje az adathordozhatóságot,
  7. tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),
  8. visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.
  1. a) Hozzáférési jog

Felhasználó jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést.

Felhasználó jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól. Azonosítás céljából további információkat kérhet az adatkezelő a Felhasználótól, vagy ügyintézési költség címén indokolt díjat számíthat fel a további másolatokért.

  1. b) A helyesbítéshez való jog

Felhasználó jogosult kérni az adatkezelőtől, hogy a Felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse. Az adatkezelés céljától függően Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  1. c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Felhasználó jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, adatkezelő pedig köteles törölni ezeket a személyes adatokat. Ebben az esetben adatkezelő további szolgáltatásokat nem tud nyújtani Felhasználó részére. 

  1. d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ebben az esetben az adatkezelő megjelöli az érintett személyes adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhet.

  1. e) A tiltakozáshoz való jog 

Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelőnél személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve kérheti az adatkezelőtől, hogy a továbbiakban ne kezelje személyes adatait.

Ezen felül, ha Felhasználó személyes adatait jogos érdek alapján kezeli a Társaság vagy a Kamara, Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az vonatkozó személyes adatainak e célból történő kezelése ellen.

Továbbá Felhasználó jogosult arra, hogy automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyedi ügyekben emberi beavatkozást kérjen. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.

  1. f) Az adathordozhatósághoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt a Társaság vagy a Kamara akadályozná.

  1. g) A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha a Felhasználó személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, a hírlevelekben található hivatkozásra kattintva vagy a Portál-fiókjának vagy mobileszközének beállításait megváltoztatva indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha Felhasználó visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan Társaságnak és a Kamarának adott hozzájárulását, akkor lehet, hogy egyáltalán nem vagy csak részben tudja a Társaság és a Kamara biztosítani a kért szolgáltatásokat. 

  1. h) A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ha Felhasználó úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be, elsősorban a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat: H-1125, Magyarország, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

  • Kapcsolattartás

Amennyiben a Felhasználó adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni kívánja a jogait, vagy panaszt kíván benyújtani, az alábbiakban megadott e-mail címre küldött levélben fordulhat a Társaság erre kijelölt munkatárásához. Ezen túlmenően az alább megadott címekre postázott levél formájában is felkeresheti a Társaságot.

E-mail: hajoagyu@gmail.com

Levelezési cím: 1146 Budapest, Hungária körút 198. mf 10.

  • Egyéb rendelkezések

Adatvédelmi incidens esetén a Társaság a jogszabályoknak megfelelően bejelenti a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást vezet ezekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatja róla.

Az adatkezelő az online felületeit, valamint az azokon közölt információkat rendszeresen ellenőrzi, és minden megtesz annak érdekében, hogy az információk frissek és valódiak legyenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy olyan információt talál az online felületeken, amelyek már nem aktuálisak. A Társaság az ilyen információkért anyagi felelősséget nem vállal.

Az online felületek látogatói és a Felhasználók a Társaság online felületeiről más, nem a Társaság által üzemeltett Portálokra is ellátogathat. Az ott közölt adatok helyességéért, a weblapok tartalmáért, illetve az online felületek látogatói és a Felhasználók által a Társaság online felületein megadott adatai biztonságáért a Társaság felelősséget nem vállal. Ezért ezen weblapok használata esetén kérjük győződjön meg az adott cég adatvédelmi irányelveiről.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. május 21. napjától hatályos!